Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży w ramach Sklepu OkulariumI.    POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.    Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego, zasady korzystania ze Sklepu Okularium oraz warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Okularium.
2.    Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej https://okularium.pl/regulamin, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient oraz wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
3.    Sklep Internetowy działający pod adresem: https://okularium.pl/ prowadzony jest przez spółkę pod firmą Optyka OXYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Optyka OXYS Spółka Jawna Paweł Gołębiowski, Marcin Kulas) z siedzibą w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 80, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082581; REGON: 003474336, NIP: 6440515875, zwaną w dalszej części Regulaminu OXYS. 
4.    Niniejszy regulamin jest jednocześnie integralną część transakcji zawieranej pomiędzy Klientem a OXYS i wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Umowy sprzedaży stanowi wypełnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5.    Kontakt z OXYS uzyskać można w godzinach pracy od 9:00 do 18:00 od pn. do pt. oraz od 9:00 do 14:00 w sob.: - pod numerem telefonu: +48 795 106 190, - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sklep@okularium.pl,
6.    Kontakt korespondencyjny z OXYS możliwy jest z wykorzystaniem następującego adresu do doręczeń: ul. Henryka Sienkiewicza 9/lok. 2u, 15-005 Białystok.II.    DEFINICJE
1.    Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.    Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna, względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych), która korzysta z usług OXYS świadczonych drogą elektroniczną, w tym zawiera Umowę Sprzedaży; Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązujących przepisów prawa.
3.    KC - Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2023.1610 t.j. z dnia 2023.08.14).
4.    Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osobą fizyczną zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5.    Konto - funkcjonalność oznaczona ikoną „Zaloguj się”; baza danych przechowywanych w Sklepie Okularium, powstała w wyniku procesu rejestracji, zawierająca informacje o Kliencie wykorzystywane do realizacji składanych Zamówień, obejmująca historię zamówień, i umożliwiająca zarządzanie adresami dostawy oraz pobieranie ewentualnych plików.
6.    Koszyk – funkcjonalność oznaczona ikoną udostępniana w ramach usługi handlowej Klientowi, który korzysta ze Sklepu Okularium, zapewniająca w szczególności możliwość składania Zamówień.
7.    OXYS – Sprzedawca - Usługodawca – Dostawca internetowej platformy handlowej w rozumieniu Ustawy o prawach Konsumenta - spółka pod firmą Optyka OXYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Optyka OXYS Spółka Jawna Paweł Gołębiowski, Marcin Kulas) z siedzibą w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 80, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082581; REGON: 003474336, NIP: 6440515875.
8.    Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 33(1) § 1 KC, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
9.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Sklepu Okularium.
10.    Strona – serwis internetowy www.okularium.pl;
11.    Sklep Okularium – prowadzony przez OXYS w oparciu o internetową platformę handlową serwis sprzedaży on-line w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Produktów;
12.    Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
13.    Produkt – towar w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta prezentowany przez OXYS w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży.
14.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta z wykorzystaniem Sklepu Okularium pomiędzy OXYS i Klientem. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej i zawierana jest wyłącznie w języku polskim.
15.    Usługi - usługi świadczone przez OXYS na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu;
16.    Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21)
17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03).
18.    Zamówienie – oferta skierowana do OXYS przez Klienta w formie elektronicznej w ramach Sklepu Okularium dotycząca nabycia Produktu na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie.III.    WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.    W niniejszym Regulaminie OXYS zaleca minimalne wymogi techniczne w celu właściwego korzystania z Usług. OXYS nie gwarantuje, że każdy układ konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Klienta, umożliwi korzystanie z Usług. W przypadku użytkowania przez Klienta sprzętu lub oprogramowania, które nie spełniają warunków technicznych określonych poniżej, OXYS zastrzega, że może to negatywnie oddziaływać na jakość Usług świadczonych drogą elektroniczną, nie odpowiada również za prawidłowość funkcjonowania formularza zamówień.
2.    Prawidłowe korzystanie z Usług OXYS obwarowane jest następującymi, minimalnymi warunkami po stronie Klienta: 1)    Posiadaniem systemu teleinformatycznego z dostępem do sieci Internet gwarantującego korzystanie z przeglądarki Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari w najnowszej, stabilnej wersji. Dla urządzeń z systemem operacyjnym Android pełną funkcjonalność zapewnia przeglądarka Google Chrome na Androidzie 4.0 lub nowszym, natomiast dla urządzeń z system operacyjnym IOS jest to przeglądarka Safari na IOS 7. 2)    Włączeniem obsługi JavaScript oraz umożliwieniem dopisywania plików cookies w przeglądarce internetowej systemu teleinformatycznego Klienta; 3)    Zainstalowaniem aplikacji do odczytu plików zapisanych w formacie PDF w przypadku pobierania dokumentów PDF udostępnionych w Serwisie;
3.    OXYS zapewnia Klientom tajemnicę komunikacji, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Klientów tylko w obrębie systemu teleinformatycznego OXYS i tylko w przypadku, w którym informacje objęte tajemnicą komunikacji nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi, której dotyczą. Informacje objęte tajemnicą komunikacji mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Informacje objęte tajemnicą komunikacji mogą być przetwarzane przez OXYS tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem Usługi świadczonej Klientom lub jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego OXYS.
4.    Dane przesyłane do Sklepu Okularium przy użyciu formularzy zamieszczonych na Stronie są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer).
5.    Niezgodne z Regulaminem i zakazane są wszelkie działania Klienta mogące spowodować jakiekolwiek utrudnienia lub zaburzenia normalnego funkcjonowania Strony lub Sklepu Okularium, a także polegające na dostarczaniu przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od podejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Strony lub Sklepu Okularium  niezamówionej informacji handlowej (spam). Zakazane jest nadto wykorzystywanie przez Klienta Strony lub Sklepu Okularium lub Usług świadczonych przez OXYS, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub zagrażający bezpośrednio uzasadnionym interesom OXYS. OXYS ma prawo zablokować dostęp do Usług z ważnych przyczyn, w szczególności w razie odnotowania działań określonych w niniejszym ustępie, stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu ze Strony, lub Sklepu Okularium, wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę OXYS lub innych Klientów. W takiej sytuacji OXYS nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zablokowania dostępu do Usług, w tym Koszyka lub formularza zamówień. Klient, którego Konto zostało zablokowane zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, nie może dokonać rejestracji nowego Konta bez zgody OXYS. W przypadku naruszenia przez Klienta zasad opisanych w niniejszym postanowieniu, OXYS może powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa, a nadto ma prawo  domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta.
6.    Klient zobowiązany jest do korzystania ze Strony, Sklepu Okularium w sposób zgodny z przeznaczeniem serwisu, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polski, postanowieniami Regulaminu, oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów lub OXYS.
7.    Wypełniając obowiązek określony w art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, OXYS informuje, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może powodować ryzyko wystąpienia zagrożeń związanych m.in. z pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych Klientów lub narażeniem na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie złośliwego i szkodliwego oprogramowania (wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków internetowych itp.). OXYS dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Strony, jednakże nie jest w stanie zagwarantować Klientom korzystania pozbawionego zagrożeń przykładowo wymienionych w zdaniu poprzedzającym. Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia ww. niebezpieczeństw, Klienci powinni wdrażać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, polegające w szczególności na stosowaniu oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji typu firewall, jak również zabezpieczaniu poufności danych dostępowych Klientów używanych w sieci Internet.
8.    OXYS informuje, iż w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, wyłączne prawa do treści udostępnianych w ramach Strony, w tym zwłaszcza prawa autorskie, znaki towarowe, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują OXYS lub podmiotom, z którymi OXYS zawarł odpowiednie umowy. Klient zobowiązany jest do przestrzegania autorskich praw majątkowych, praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków Produktowych, wzorów użytkowych i przemysłowych umieszczonych w ramach Strony. Klient ma prawo do korzystania z opisanych w zdaniach poprzedzających treści, jak również treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Strony nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dozwolone jedynie w granicach obowiązującego prawa lub w oparciu o uprzednią zgodę, udzieloną przez uprawniony do tego podmiot, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.IV.    RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.    W ramach Strony OXYS realizuje drogą elektroniczną świadczenia polegające na wykonywaniu wszelkich czynność w celu prawidłowej obsługi procesów związanych z prowadzeniem serwisu oraz realizowaniem Zamówień, w tym w szczególności świadczy nieodpłatnie następujące Usługi: 1)    hostingową w zakresie: instalacji i okresowej aktualizacji serwisu w obszarze infrastruktury teleinformatycznej Usługodawcy; utrzymania infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do właściwego funkcjonowania Strony, w tym utrzymania łączy internetowych zapewniających dostęp Klienta do serwisu, Konta, wykonywania okresowych kopii bezpieczeństwa; 2)    informacyjną polegającą na udostępnianiu podstawowych wiadomości dotyczących OXYS, prowadzonej przez OXYS działalności gospodarczej, rodzaju prezentowanych lub dostarczanych Produktów, warunków koniecznych do zawarcia Umowy sprzedaży lub korzystania z innych Usług; 3)    kontaktową polegającą na zapewnieniu komunikacji na indywidualne żądanie Klienta z osobami realizującymi obsługę Klienta w zakresie świadczonych Usług; 4)    administrowania polegającą na możliwość rejestracji i założenia zindywidualizowanego Konta, zapewnieniu prowadzenia Konta obejmującego m.in. historię zamówień, dane adresowe, ewentualnie pliki do pobrania; 5)    handlową polegającą na możliwości składania przez Klientów Zamówień celem zakupu Produktów prezentowanych przez OXYS w Sklepie Okularium za pośrednictwem udostępnionej przez OXYS funkcjonalności Koszyka/formularza zamówień; 6)    rezerwacyjną polegającą na udostępnieniu systemu Bookero obejmującego funkcję elektronicznej rezerwacji terminów świadczenia na rzecz klientów określonych usług w salonach OXYS. 7)    marketingową polegającą na prowadzeniu w ramach Strony szeroko rozumianej działalności marketingowej, w tym różnego rodzaju akcji promocyjnych oferowanych Produktów bądź usługi Newsletter dotyczącej przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości sms, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Klienta. Klient, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w Sklepie Okularium, powinien wpisać na Stronie głównej w sekcji Newsletter adres e-mailowy lub numer telefonu, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną lub telekomunikacyjną lub zaznaczyć w odpowiednim okienku - aktywnym przy zakładaniu Konta lub składaniu Zamówienia bez założonego Konta - chęć otrzymywania takich informacji. Klient ma prawo w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale V Regulaminu. 8)    rekrutacja on-line – usługa polegająca na udostępnieniu formularza elektronicznego służącego zgłoszeniu do procesu rekrutacyjnego, pozwalająca na zapoznanie z aktualnymi ofertami pracy w OXYS lub umożliwiająca złożenie CV. Więcej informacji na temat rekrutacji znaleźć można w dostępnej na Stronie Polityce prywatności lub Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.
2.    Dane osobowe Klienta których podanie jest niezbędne do świadczenia poszczególnych Usług świadczonych drogą elektroniczną oznaczone są w Polityce prywatności.


V.    WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.    Korzystanie ze Sklepu Okularium przez Klienta oznacza znajomość treści Regulaminu oraz akceptację jego postanowień, jak również jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień dotyczących konkretnych usług opisanych w pkt 2 - 4 poniżej, jak również usługi handlowej opisanej szczegółowo w rozdziale VII.
2.    W przypadku usługi administrowania, polegającej na rejestracji i założeniu zindywidualizowanego Konta, zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą prawidłowej rejestracji Konta. Rejestracji dokonuje się w następstwie wypełnienia i zaakceptowania formularza rejestracji dostępnego w zakładce „Zaloguj się” wygenerowanego przez serwis. Formularz rejestracji wymaga udostępnienia przez Klienta co najmniej następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail Klienta, numeru telefonu i hasła.
3.    Usługa rezerwacyjna polega na dokonaniu przez Klienta w ramach system Bookero, rezerwacji: daty wykonania usługi; salonu OXYS w którym ma być świadczona na rzecz Klienta określona usługa; parametrów usługi. Usługa rezerwacyjna aktualizuje się w momencie wysłania prawidłowo uzupełnionego formularza.
4.    Usługa Newsletter świadczona w ramach usługi marketingowej polega na przesyłaniu przez OXYS, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Produktach lub usługach OXYS, ewentualnie jego Partnerów. Newsletter zawierać może tak informacje handlowe, jak i informacje stanowiące marketing bezpośredni. Newsletter przesyłany jest przez OXYS do wszystkich Klientów, którzy dokonali jego subskrypcji. Nadto w ramach akcji promocyjnych organizowanych przez OXYS w obszarze prowadzonych działań marketingowych, Klient zainteresowany uczestnictwem powinien zgłosić swój udział zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie konkretnej akcji promocyjnej udostępnianym przez OXYS na Stronie.
5.    Usługi w zakresie rekrutacji aktualizują się w momencie wypełnienia przez Klienta będącego kandydatem do pracy elektronicznego formularza aplikacyjnego lub wysłania CV i świadczone są w związku z bieżącymi lub ewentualnie przyszłymi (w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody) procesami rekrutacji.
6.    Klient może w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z Usług. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez potrzeby składania oświadczeń w tym przedmiocie, w sytuacji opuszczenia Strony przez Klienta, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wskazujących odpowiedni tryb zakończenia w każdej chwili korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną opisanych w pkt 7 – 11 poniżej, jak również usługi handlowej opisanej w rozdziale VII.
7.    Usługa administrowania polegająca na rejestracji i założeniu zindywidualizowanego Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu po upływie 10 dniowego terminu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez OXYS na adres e-mail: sklep@okularium.pl oświadczenia Klienta o wypowiedzeniu umowy lub żądania usunięcia Konta. 
8.    OXYS może rozwiązać umowę względem Klienta posiadającego Konto i korzystającego z usługi administrowania w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zobowiązań określonych w rozdziale III punkcie 6 i 7 Regulaminu, niekorzystania z Konta Klienta przez okres przekraczający 2 lata, niedokonania aktualizacji danych koniecznych do rejestracji lub niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną lub składania Zamówień.
9.    W przypadku usługi Newsletter w ramach usługi marketingowej Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter. Klient może również w każdym czasie zrezygnować z udziału w akcji promocyjnej poprzez złożenie OXYS stosownego oświadczenia w tym przedmiocie za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień regulaminu konkretnej akcji promocyjnej  w tym przedmiocie.
10.    Usługa rezerwacyjna trwa do chwili nadejścia terminu świadczenia zarezerwowanej usługi w salonie OXYS chyba, że Klient wcześniej usunie rezerwację w systemie.
11.    Usługa rekrutacyjna trwa co do zasady do momentu zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego lub przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażenia przez Klienta (kandydata) zgody w tym zakresie lub do momentu złożenia przez kandydata rezygnacji z udziału w rekrutacji przed jej zakończeniem wyrażonej w drodze oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: rekrutacje@oxys.pl.
12.    Rozwiązanie umowy nie zwalnia co do zasady Klienta z wywiązania się z zobowiązań względem OXYS istniejących lub wymagalnych w dniu rozwiązania umowy.
13.    Dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu lub zakresu świadczenia Usług przez OXYS oraz do informacji, których wymóg dostarczania Klienta wynika z obowiązujących przepisów prawa, OXYS będzie realizował poprzez zamieszczenie stosownych informacji w ramach Strony lub bezpośredni kontakt z Klientem.
14.    OXYS zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów technicznych Strony oraz czasowego lub stałego ograniczenia dostępności poszczególnych Usług, z zastrzeżeniem konieczności uprzedniego zamieszczenia na Stronie stosownych informacji w tym przedmiocie.   


VI.    TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1.    Klient może zgłaszać OXYS reklamacje w związku z funkcjonowaniem Strony/internetowej platformy handlowej lub korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny: SALON OPTYCZNY OKULARIUM, ul. Henryka Sienkiewicza 9/lok.2u, 15-005 Białystok; e-mailowo: sklep@okularium.pl lub telefonicznie: +48 795 106 190.
2.    W reklamacji Klient powinien podać następujące informacje lub dane: rodzaj i opis zaistniałego problemu; imię i nazwisko; adres korespondencyjny; adres e-mail lub numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją.
3.    OXYS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni wysyłając odpowiedź na zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej.
4.    W przypadku braków w zgłoszeniu reklamacyjnym OXYS ma prawo wezwać Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie. 
5.    OXYS podejmuje najwyższe starania w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, starając się usunąć w rozsądnym terminie ewentualne nieprawidłowości czy błędy zgłoszone przez Klientów, niemniej nie gwarantuje, że korzystanie ze Strony czy Usług będzie przebiegało bez wad, usterek lub innych zakłóceń.
6.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usług lub szkody powstałe w związku z korzystaniem z Usług, z przyczyn leżących po stronie Klienta, z przyczyn wynikających np. z utraty danych dostępowych lub będących konsekwencją nieprawidłowego użytkowania serwisu Okularium.pl, w tym złamania zakazów lub zobowiązań wynikających z Rozdziału III pkt 5, 6 i 7 Regulaminu.
7.    OXYS nie odpowiada za czasowe lub stałe zawieszenie dostępności lub zakłócenia w świadczeniu Usług, jeśli powodem ich wystąpienia jest planowana modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania OXYS, przy czym OXYS powinien z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować Klientów o zamiarze przeprowadzenia wskazanych czynności. 
8.    OXYS nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu Usług lub niewykonanie czy nienależyte wykonanie Usług jeśli powodem ich wystąpienia jest siła wyższa albo działania lub zaniechania podmiotów trzecich, na których postępowanie OXYS nie ma wpływu, w tym zwłaszcza dostawców łączy telekomunikacyjnych, operatorów telekomunikacyjnych itp.VII.    ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU OKULARIUM ORAZ WARUNKI SPRZEDAŻY PROWADZONEJ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU OKULARIUM


Postanowienia ogólne
1.    W ramach Sklepu Okularium, Oxys świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu usługi związane z wysyłkową sprzedażą Produktów, oraz obsługą i udzielaniem informacji na temat złożonych Zamówień. Sklep Okularium znajdujący się pod adresem: https://okularium.pl/ służy do dokonywania zakupów wybranych Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Sklep Okularium realizuje Zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Za pośrednictwem Sklepu Okularium OXYS prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.
2.    OXYS wskazuje następujące dane kontaktowe, pod którymi Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą w sprawach dotyczących Zamówień: −    Adres e-mail: sklep@okularium.pl −    Numer telefonu: +48 795 106 190
3.    Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem, przysługujących na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pierwszeństwo mają te przepisy.
4.    Informacje, opisy, zdjęcia lub ceny Produktów podane w ramach Sklepu Okularium stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 KC. Zawarcie Umowy sprzedaży jest dobrowolne i wymaga posiadania konta poczty elektronicznej oraz dostępu do Internetu. Klient może co do zasady w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi handlowej w ramach Sklepu Okularium.
5.    Sklep Okularium umożliwia składanie Zamówień 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie.
6.    Klient zamierzający złożyć Zamówienie, powinien wcześniej zapoznać się z postanowieniami Regulaminu oraz zobowiązany jest zaakceptować jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia. Utworzenie Konta w Sklepie Okularium lub złożenie Zamówienia wymaga uprzedniego zaakceptowania zapisów Regulaminu i oznacza, że Klient zobowiązuje się do ich przestrzegania. Brak akceptacji Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu Okularium.
7.    Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Okularium są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. OXYS dokłada najwyższej staranności, aby oferowane w Sklepie Okularium Produkty spełniały wysokie wymogi jakościowe i wszelkie standardy narzucone obowiązującymi przepisami prawa.
8.    Wszelkie prawa do Sklepu Okularium, w tym także autorskie prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej należą do OXYS, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. Klient, korzystając ze Sklepu Okularium nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania serwisu. Wszystkie użyte w Serwisie nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne, są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych. Zakazane jest kopiowanie, modyfikowanie czy rozpowszechnianie treści, zdjęć, logotypów, utworów umieszczonych w Sklepie Okularium bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9.    W trakcie korzystania ze Sklepu Okularium system teleinformatyczny Sprzedawcy zbiera dane informatyczne tzw. pliki cookies. Zasady zbierania i przetwarzania plików cookies szczegółowo określa Polityka prywatności zamieszczona na Stronie.
10.    OXYS nie ponosi odpowiedzialności za realizację Umowy sprzedaży zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie tejże umowy. Brak dokonania aktualizacji danych korespondencyjnych w tym adresu e-mail lub adresu do korespondencji, obciąża Klienta. Do czasu ich aktualizacji, wszelka komunikacja lub korespondencja będzie kierowana do Klienta w oparciu o dotychczasowe dane zgłoszone przez Klienta.
11.    OXYS niniejszym informuje, że cechy wyglądu zewnętrznego Produktów, w tym zwłaszcza kolor, odcienie lub struktura widoczne na urządzeniach Klienta lub wydrukach wykonanych przez Klienta przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą nieznacznie różnić się od cech rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.
12.    Składając Zamówienie w Sklepie Okularium Klient potwierdza jednocześnie, że przed złożeniem Zamówienia dokonał badania wzroku w zakresie doboru Produktu (szkieł kontaktowych, okularów korekcyjnych, soczewek okularowych), a parametry Produktu podane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań. OXYS nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego dopasowania zakupionego Produktu. Z uwagi na specyfikę Produktów udostępnionych w Sklepie Okularium, składając Zamówienie w odniesieniu do artykułów będących wyrobami medycznymi lub szeroko rozumianymi artykułami leczniczymi, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez OXYS ewentualnych danych osobowych dotyczących zdrowia, w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówień obejmujących informacje w tym przedmiocie. Zasady składania Zamówień
13.    Zamówienie złożyć może zarówno Klient posiadający zarejestrowane Konto, jak i Klient nieposiadający Konta.
14.    Klient może złożyć Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie. Zamówienia przyjmowane są także za pośrednictwem Strony, telefonicznie pod numerem: +48 795 106 190 lub e-mailowo na adres: sklep@okularium.pl. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną przekazaną na podany przez Klienta adres e-mail.
15.    Wymaganym elementem procedury składania Zamówienia jest podanie przez Klienta danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe wskazanych w formularzu Zamówienia niezbędnych w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie Okularium.
16.    Klient składając Zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego Produktu (model, kolor, rozmiar itp.) zgodnie z treścią formularza. Klient dodaje wybrany Produkt do Koszyka, po czym wybiera funkcjonalność zdefiniowaną Przejdź do kasy.
17.    W następstwie wyboru funkcjonalności Przejdź do kasy, Klient wypełnia dane dotyczące płatności niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy sprzedaży.
18.    Klient ma możliwość swobodnej modyfikacji lub aktualizacji zawartości Koszyka lub edycji danych dotyczących płatności lub złożonego Zamówienia w toku dokonywania zakupów. Po złożeniu zamówienia, a do momentu dokonania wysyłki Produktu objętego Zamówieniem możliwa jest ewentualna modyfikacja danych dotyczących płatności lub złożonego Zamówienia, w tym odstąpienie od jego realizacji poprzez odpowiednie oświadczenia Klienta złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu następującego adresu e-mail: sklep@okularium.pl. Odstąpienie od realizacji Zamówienia jest niezależne od opisanego w dalszej części Regulaminu (pkt 49 i nast.) uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży i zwrotu Produktu.
19.    Złożenie Zamówienia następuje poprzez uruchomienie funkcjonalności zdefiniowanej komunikatem Kupuję i płacę.
20.    W odpowiedzi na złożone przez Klienta zamówienie wysyłana jest automatycznie wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzająca złożenie przez Klienta Zamówienia, z nadanym numerem Zamówienia, zatytułowana: Sklep Okularium – nowe zamówienie nr ______ w realizacji, obejmująca następujące dane: podsumowanie Zamówienia, dane dotyczące zamawianych Produktów (nazwę, wielkość opakowania, liczbę opakowań) i cenę każdego Produktu, wybraną przez Klienta formę dostawy i jej ewentualny koszt, łączną cenę całego zamówienia, dane osobowe Klienta, dane wysyłkowe, ewentualne uwagi do zamówienia oraz opcjonalnie dane do faktury; informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy; oznaczenie i dane Sprzedającego. Niniejsza wiadomość stanowi potwierdzenie złożenia OXYS przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów w niej wskazanych. Umowa sprzedaży zawarta jest w momencie przesłania przez OXYS ww. wiadomości stanowiącej jednocześnie potwierdzenie przyjęcia oferty oraz istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawieranej na odległość (data zawarcia Umowy sprzedaży), przy czym w wyjątkowych sytuacjach może znaleźć zastosowanie pkt 22 poniżej.
21.    W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia przez OXYS zgodnie z postanowieniem poprzedzającym w ciągu 30 minut, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Okularium na adres e-mail: sklep@okularium.pl lub pod nr telefonu: +48 795 106 190 w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Umowy sprzedaży możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 09:00 d0 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 9:00 do 14:00.
22.    Celem OXYS jest zapewnienie dostępności wszystkich Produktów oraz terminowej realizacji Zamówień, jednakże w przypadkach wyjątkowych, w braku możliwości zrealizowania Zamówienia, OXYS poinformuje Klienta o tym fakcie i zaproponuje Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego jakości, przeznaczeniu oraz cenie Produktu wybranego przez Klienta albo dokona niezwłocznie zwrotu świadczenia spełnionego przez Klienta będąc zmuszonym do odstąpienia od Umowy sprzedaży. W następstwie dokonanej weryfikacji Zamówienia OXYS może także odrzucić ofertę w przypadku podania błędnych lub wadliwych danych w formularzu zamówienia. O odrzuceniu oferty Klient informowany jest stosownym komunikatem wysyłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
23.    W przypadku czasowego braku dostępności jednej lub większej liczby Produktów z pozycji wyszczególnionych w przesłanym przez Klienta Zamówieniu, OXYS poinformuje Klienta o możliwości częściowej realizacji Zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Klienta zaproponowanej przez OXYS częściowej realizacji zamówienia, OXYS dokona niezwłocznie zwrotu świadczenia spełnionego przez Klienta będąc zmuszonym do odstąpienia od Umowy sprzedaży, z uwagi na brak uzgodnienia zmodyfikowanych warunków Zamówienia. W przypadku akceptacji przez Klienta propozycji OXYS w zakresie częściowej realizacji Zamówienia, Umowa sprzedaży dochodzi do skutku z uwzględnieniem zmodyfikowanych elementów Zamówienia.
24.    Utrwalenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych elementów Umowy sprzedaży zawieranej na odległość następuje w momencie przesłania przez OXYS wiadomości, o której mowa w punkcie 20 powyżej oraz na skutek przesłania Klientowi dokumentu księgowego wykazującego Umowę sprzedaży. Składając zamówienie w Sklepie Okularium Klient wyraża niniejszym zgodę na wydanie paragonu lub faktury w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w Zamówieniu adres e-mail.
25.    Po wydaniu przez OXYS przesyłki obejmującej zamówiony Produkt, Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą wysyłkę z dokumentem księgowym w postaci elektronicznej.
26.    Zamówiony Produkt dostarczany jest Klientowi na adres wskazany w Zamówieniu w sposób wybrany przez Klienta z uwzględnieniem trybów dostawy określonych w Sklepie Okularium.
27.    Zaleca się, by Klient dokładnie sprawdził przesyłkę zawierającą Zamówienie bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Produktu (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Produktu (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz podpisania protokołu. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, wskazane jest by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił OXYS telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Ceny i Sposób dokonywania płatności

28.    Za zamówione w Sklepie Okularium Produkty i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany na Stronie oraz w niniejszym Regulaminie.
29.   Ceny Produktów w Sklepie Okularium wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT. Ceny podane w Sklepie Okularium nie podlegają negocjacjom i stają się wiążące w momencie złożenia Zamówienia.
30.    Sklep Okularium może w wybranych okresach sprzedawać oferowany Produkt po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży, przy czym obniżone ceny oznaczonych Produktów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Produktów objętych obniżką ceny. W przypadku sprzedaży Produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówień do OXYS. Promocje obowiązujące w Sklepie Okularium nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia konkretnych regulaminów lub zasad promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
31.   Cena za produkty zakupione przez Klienta w ramach usługi handlowej każdorazowo wynika z zakresu zamówienia złożonego przez Klienta i jest uwidoczniona w podsumowaniu zamówienia w ramach procesu składania Zamówienia przed podjęciem przez Klienta decyzji o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
32.    Ceny nie zawierają kosztów dostarczenia/wysyłki Produktów.
33.    W Sklepie Okularium, w ramach Umowy Sprzedaży, Klient może dokonać zapłaty za Produkt stosując jedną z następujących metod płatności:
1)    „płatność on-line” za pośrednictwem serwisu internetowego TPay, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez TPay. W przypadku dokonywania przelewu TPay Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez bank;
2)    płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Produktu, do rąk doręczyciela (firmy kurierskiej DPD), za pokwitowaniem.
34.    Zapłatę uznaje się za dokonaną:
1)    po autoryzowaniu płatności przez TPay w przypadku płatności on-line;
2)    z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty doręczycielowi Produktu w przypadku płatności „za pobraniem”.
35.    Klient dokonujący Płatności opisanej w pkt 34 ust. 1, tj. „płatności on-line”, powinien dokonać zapłaty w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, OXYS uprawniony jest do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
36.    Niezależnie od powyższych postanowień, dostępne metody płatności opisywane są każdorazowo w trakcie procedury składania Zamówienia, przed jego finalizacją.
37.    W przypadku zaistnienia zdarzenia, powodującego konieczność zwrotu kwot wpłaconych przez Klienta na rzecz OXYS zwrot ten nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia.
38.    OXYS dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Zasady realizacji i koszty dostawy Zamówień

39.    Zamówione w Sklepie Okularium Produkty dostarczane są na zasadach wskazanych w Serwisie w zakładce „Dostawa” oraz w niniejszym Regulaminie.
40.    Koszty dostawy Produktów objętych Zamówieniem, którego wartość nie przekracza 150 zł brutto ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym w zakładce „Dostawa” na Stronie lub opisanym poniżej. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili opłacania Zamówienia. W przypadku złożenia Zamówienia o wartości przekraczającej 150 zł brutto, OXYS oferuje darmową dostawę Produktów jednym z dostępnych sposobów wybranych przez Klienta, a opisanych poniżej.
41.    W zależności od wyboru dokonanego przez Klienta, dostawa realizowana jest na terenie Polski w dni robocze przez firmę kurierską DPD lub Paczkomaty InPost na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
42.    Klient ma możliwość osobistego odbioru Produktu w salonie OXYS w Białymstoku przy ul. Henryka Sienkiewicza 9/lok. 2u w godzinach pracy salonu (od 9:00 do 18:00 od pn. do pt. oraz od 9:00 do 14:00 w sob.), co nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów dostawy.
43.    Dostawa odbywająca się za pośrednictwem Paczkomatów InPost dostępna jest wyłącznie przy wyborze formy „płatność on-line” po wcześniejszym dokonaniu wpłaty.
44.    W razie złożenia Zamówienia, którego wartość nie przekracza 150 zł brutto, Klient zobowiązany jest pokryć następujące koszty dostawy:
1)    Przy wyborze dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD:
    w wysokości 12,90 zł w przypadku dokonania przedpłaty („płatność on-line” przez system TPay);
    w wysokości 14,90 zł w przypadku płatności „za pobraniem”,
2)    Przy wyborze dostawy za pośrednictwem Paczkomatów InPost w wysokości 12,90 zł w ramach przedpłaty dokonywanej w formie „płatności on-line” przez system TPay.
45.    Informacje w przedmiocie wysokości kosztów dostawy Produktów aktualizowane są w procedurze składania Zamówienia i dostępne są każdorazowo przed jej zakończeniem. 
46.    Na łączny okres oczekiwania przez Klienta na otrzymanie zamówionego Produktu składa się czas realizacji złożonego Zamówienia przez OXYS oraz czas potrzebny na dostarczenie zamówionego Produktu sposobami opisanymi powyżej.
47.    Czas wysyłki zamówienia jest uzależniony od rodzaju kupowanego Produktu. Termin realizacji Zamówień zgodny jest z informacją podaną każdorazowo w procesie składania zamówienia. Złożone zamówienia standardowo będą realizowane w dni robocze w terminie 24 h od momentu otrzymania przez OXYS płatności. W przypadku Zamówień z płatnością przy odbiorze, ich realizacja rozpoczyna się w momencie złożenia zamówienia. Jeżeli Zamówienie zawiera kilka Produktów o różnych czasach wysyłki, faktyczny czas jego dostawy będzie równał się najdłuższemu z nich. Wyjątkowo czas realizacji niektórych Zamówień może zostać wydłużony do 14 dni roboczych, o czym Klient na bieżąco będzie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku niemożności realizacji Umowy Sprzedaży we terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie dostarczenia Zamówienia, na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Okularium lub odstąpić od Umowy sprzedaży na zasadach określonych w pkt 18 powyżej. 48.    OXYS nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których Produkt nie dotarł do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Zamówienia znajdującego się w przesyłce. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą tego rodzaju Zamówienia ponosi Klient.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży


49.    Klient będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem unormowań uregulowanych poniżej. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Przedsiębiorcy. W przypadku skutecznego odstąpienia Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
50.    Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie przysługuje w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest:
• Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
• Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi towarami;
• o świadczenie usług, jeżeli OXYS wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez OXYS utraci prawo odstąpienia od umowy. Tym samym zwrotowi nie podlegają w szczególności: okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne korekcyjne, soczewki kontaktowe po otwarciu opakowania, płyny do soczewek po otwarciu opakowania.
51.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem musi poinformować OXYS o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną lub wypełniając formularz elektroniczny dostępny w serwisie).
52.    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od daty objęcia w posiadanie (tj. odebrania przez Klienta będącego Konsumentem lub osobę trzecią przez niego upoważnioną) Produktu będącego przedmiotem Zamówienia. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta uprawnionego do odstąpienia od Umowy sprzedaży przed jego upływem.
53.    Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może być sporządzone przy wykorzystaniu wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
54.    Jeżeli Klient będący Konsumentem zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres: SALON OPTYCZNY OKULARIUM, ul. Adama Mickiewicza 50/54, 17-100 Bielsk Podlaski. Klient będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie elektronicznego formularza reklamacyjnego dostępnego na Stronie pod adresem: https://okularium.pl/zwroty. Klient będący Konsumentem może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: sklep@okularium.pl. Jeżeli Klient będący Konsumentem skorzysta z tej możliwości, OXYS prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
55.    Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Produkt OXYS lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez OXYS do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że OXYS zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
56.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
57.    W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, OXYS zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez OXYS), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym OXYS poinformowany został o decyzji w przedmiocie wykonania prawa odstąpienia umowy. Jeżeli OXYS nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
58.    Zwrotu płatności OXYS dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
59.    W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od umowy sprzedaży bezpośrednie koszty zwrotu Produktu OXYS obciążają Klienta.

Tryb składania reklamacji w ramach usługi handlowej


60.    OXYS zobowiązany jest do sprzedaży Konsumentowi Produktów zgodnych z umową. OXYS nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha produktu odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu. W razie niezgodności Produktu z umową bądź nieprawidłowości w świadczeniu usług przez Sklep Okularium, Konsument powinien zgłosić reklamację zgodnie z instrukcją wskazaną poniżej..
61.      W przypadku, gdy Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu jest wyłączona.
62.    OXYS informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta:
1) Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Przedsiębiorcę/Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Przedsiębiorca/Sprzedawca zaakceptował.
2) Ponadto, aby Produkt został uznany za zgodny z umową, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Przedsiębiorcę/Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Przedsiębiorca/Sprzedawca wykaże, że:
• nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
• przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
• publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Przedsiębiorca/Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
3) Przedsiębiorca/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w pkt 2 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt 2 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
4) Przedsiębiorca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli:
a) zostało ono przeprowadzone przez OXYS lub na jego odpowiedzialność;
b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez OXYS lub osobę trzecią na odpowiedzialność OXYS.
63. Oxys ponosi odpowiedzialność gdy Produkt jest niezgodny z umową na zasadach określonych w Rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. W związku z tym nie traktuje się jako niezgodności z Umową obciążającej OXYS uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Produktu, a zwłaszcza niewłaściwą konserwacją lub brakiem konserwacji, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub nieprawidłowym dopasowaniem.
64.  W przypadku stwierdzenia, że Produkt jest niezgodny z Umową, zgłoszenie reklamacyjne należy przekazać OXYS z wykorzystaniem m.in. następujących sposobów:
1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: sklep@okularium.pl;
2)    pocztą tradycyjną na następujący adres: Adama Mickiewicza 50/54, 17-100 Bielsk Podlaski;
65.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane kontaktowe osoby lub podmiotu składającego reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, takie jak: imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu oraz adres korespondencyjny; szczegółowy opis zaistniałych nieprawidłowości (powodu reklamacji), w tym daty i okoliczności ich wystąpienia lub stwierdzenia; datę odbioru Produktu przez Klienta; informację o formie w jakiej OXYS ma przekazać decyzję o sposobie rozpatrzenia Reklamacji (tj. za pośrednictwem kontaktu e-mail; korespondencyjnie); rodzaj zgłoszonego żądania (co do zasady wymiana lub naprawa). Celem usprawnienia procedury, zaleca się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Umowy sprzedaży.
66.    OXYS ustosunkuje się do roszczeń Klienta zawartych w reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w sposób określony przez zgłaszającego reklamację, zaś przy braku informacji w tym zakresie, w formie odpowiedniej do sposobu przekazania reklamacji przez Klienta, pod warunkiem dysponowania przez OXYS danymi umożliwiającymi przekazanie odpowiedzi nadawcy reklamacji..
67.   Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient będący Konsumentem może żądać jego naprawy lub wymiany. Na skutek złożonej reklamacji OXYS może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub OXYS może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla OXYS. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla OXYS, OXYS może odmówić doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z umową. W takim wypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy.
68.  OXYS dokonuje naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Produktu z umową sprzedaży. Koszty naprawy lub wymiany Produktu ponosi OXYS.
69. Konsument jest zobowiązany udostępnić OXYS Produkt podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt OXYS, stosownie do przekazanej w tym zakresie informacji. Nieprzekazanie Produktu może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia roszczenia reklamacyjnego, bądź skutkować wydaniem decyzji odmownej, z uwagi na brak możliwości doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z umową. Reklamowany Produkt powinien zostać przekazany OXYS w stanie kompletnym i czystym, w oryginalnym opakowaniu lub gdy Klient go nie posiada w opakowaniu zastępczym zapewniającym ochronę Produktu przed uszkodzeniem w transporcie.
70. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, jeśli Produkt jest niezgodny z umową sprzedaży, w sytuacji gdy:
1) OXYS odmówił doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z umową sprzedaży poprzez jego naprawę lub wymianę;
2) OXYS nie doprowadził Produktu do stanu zgodności z umową sprzedaży;
3) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, pomimo że OXYS próbował doprowadzić Produkt do stanu zgodności z umową sprzedaży;
4) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny, albo odstąpienie od umowy sprzedaży;
5) z oświadczenia OXYS lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do stanu zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
71. Zwrot należności, powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
72. OXYS może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Produktu z umową sprzedaży jest nieistotny.
73. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument niezwłocznie zwraca Produkt OXYS na jego koszt. OXYS zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

Tryb rozwiązywania sporów
74.    Przypominając adres poczty elektronicznej do kontaktu w ramach zgłoszeń reklamacyjnych czy też w sprawach spornych wynikających ze złożonego Zamówienia lub zawartej umowy sprzedaży: sklep@okularium.pl, OXYS wskazuje, iż skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. OXYS niniejszym wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów..
75.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
• https://polubowne.uokik.gov.pl/;
• https://uokik.gov.pl/pomoc_dla_konsumentow.php.
76.    Stosowanie kodeksu dobrych praktyk przez Sprzedawcę jest dobrowolne. OXYS informuje, że nie przystąpił do stosowania kodeksu dobrych praktyk.
77.    Spory pomiędzy Klientem a OXYS, wynikające ze złożonego Zamówienia lub zawartej Umowy sprzedaży, których nie udało zakończyć się w ramach polubownych rozwiązań będą rozpatrywane przez sąd powszechny według właściwości zgodnej z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.VIII.    DANE OSOBOWE
1.    Administratorem danych osobowych Klienta jest OXYS.
2.    Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, realizacji Zamówień, bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez OXYS produktach i świadczonych usługach (w sytuacji spełnienia przesłanek wymaganych przepisami) oraz wypełniania prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora. Realizując ww. cele OXYS może w granicach obowiązującego prawa powierzać dane osobowe Klienta do przetwarzania (np. kurierzy, obsługa płatności).
3.    OXYS dokłada szczególnej staranności w celu ochrony prywatności oraz danych przekazanych mu przez Klienta. OXYS z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych, które są przetwarzane, w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, utraceniem, udostępnieniem osobom nieupoważniony a także zniszczeniem, i nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
4.    Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w Polityce prywatności.IX.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nie ma to wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
2.    W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.    Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w sytuacji konieczności dostosowania Regulaminu do zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają wpływ na jego postanowienia . O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje poprzez publikację komunikatu o zmianie na Stronie wraz z jego aktualną wersją w formacie PDF. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie OXYS w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie OXYS o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4.    Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od 04.10.2023 r.
Pełna pomoc, blisko Ciebie

Posiadamy 30 doskonale wyposażonych salonów, w których nasi specjaliści pomogą ci w dowolnej sprawie.