Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży w ramach Sklepu OkulariumI.    POSTANOWIENIA WSTĘPNE1.    Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego, zasady korzystania ze Sklepu Okularium oraz warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Okularium.
2.    Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej https://okularium.pl/regulamin, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient oraz wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
3.    Sklep Internetowy działający pod adresem: https://okularium.pl/ prowadzony jest przez spółkę pod firmą OPTYKA OXYS SPÓŁKA JAWNA P.GOŁĘBIOWSKI, M.KULAS z siedzibą w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 80, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082581; REGON: 003474336, NIP: 6440515875, zwaną w dalszej części Regulaminu OXYS. 
4.    Niniejszy regulamin jest jednocześnie integralną część transakcji zawieranej pomiędzy Klientem a OXYS i wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Umowy sprzedaży stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust. 1 oraz art. 18 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21).
5.    Kontakt z OXYS uzyskać można w godzinach pracy od 9:00 do 18:00 od pn. do pt. oraz od 9:00 do 14:00 w sob.:
    pod numerem telefonu: +48 795 106 190,
    za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sklep@okularium.pl,
6.    Kontakt korespondencyjny z OXYS możliwy jest z wykorzystaniem następującego adresu do doręczeń: ul. Henryka Sienkiewicza 9/lok. 2u, 15-005 Białystok.II.    DEFINICJE1.    Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.    Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna, względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych), która korzysta z usług OXYS świadczonych drogą elektroniczną, w tym zawiera Umowę Sprzedaży; Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązujących przepisów prawa.
3.    KC - Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08).
4.    Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5.    Konto - funkcjonalność oznaczona ikoną „Zaloguj się”; baza danych przechowywanych w Sklepie Okularium, powstała w wyniku procesu rejestracji, zawierająca informacje o Kliencie wykorzystywane do realizacji składanych Zamówień, obejmująca historię zamówień, i umożliwiająca zarządzanie adresami dostawy oraz pobieranie ewentualnych plików.
6.    Koszyk – funkcjonalność oznaczona ikoną udostępniana w ramach usługi handlowej Klientowi, który korzysta ze Sklepu Okularium, zapewniająca w szczególności możliwość składania Zamówień.
7.    OXYS – Sprzedawca - Usługodawca - spółka pod firmą OPTYKA OXYS SPÓŁKA JAWNA P.GOŁĘBIOWSKI, M.KULAS z siedzibą w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 80, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082581; REGON: 003474336, NIP: 6440515875.
8.    Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 331 § 1, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
9.    Przedsiębiorca traktowany jak Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której na podstawie szczególnych przepisów prawa przysługują konkretne uprawnienia. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisów: art. 563 KC oraz art. 567 § 2 KC i art. 558¹ zdanie drugie KC.
10.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Sklepu Okularium.
11.    Strona – serwis internetowy www.okularium.pl;
12.    Sklep Okularium – prowadzony przez OXYS w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Produktów;
13.    Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
14.    Produkt – rzecz (rzeczy) ruchome prezentowane przez OXYS w Sklepie Internetowym, mogące stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży.
15.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta z wykorzystaniem Sklepu Okularium pomiędzy OXYS i Klientem. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej i zawierana jest wyłącznie w języku polskim.
16.    Usługi - usługi świadczone przez OXYS na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu;
17.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03).
18.    Zamówienie – oferta skierowana do OXYS przez Klienta w formie elektronicznej w ramach Sklepu Okularium dotycząca nabycia Produktu na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie.III.    WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ1.    W niniejszym Regulaminie OXYS zaleca minimalne wymogi techniczne w celu właściwego korzystania z Usług. OXYS nie gwarantuje, że każdy układ konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Klienta, umożliwi korzystanie z Usług. W przypadku użytkowania przez Klienta sprzętu lub oprogramowania, które nie spełniają warunków technicznych określonych poniżej, OXYS zastrzega, że może to negatywnie oddziaływać na jakość Usług świadczonych drogą elektroniczną, nie odpowiada również za prawidłowość funkcjonowania formularza zamówień.
2.    Prawidłowe korzystanie z Usług OXYS obwarowane jest następującymi, minimalnymi warunkami po stronie Klienta:
1)    Posiadaniem systemu teleinformatycznego z dostępem do sieci Internet gwarantującego korzystanie z przeglądarki Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari w najnowszej, stabilnej wersji. Dla urządzeń z systemem operacyjnym Android pełną funkcjonalność zapewnia przeglądarka Google Chrome na Androidzie 4.0 lub nowszym, natomiast dla urządzeń z system operacyjnym IOS jest to przeglądarka Safari na IOS 7.
2)    Włączeniem obsługi JavaScript oraz umożliwieniem dopisywania plików cookies w przeglądarce internetowej systemu teleinformatycznego Klienta;
3)    Zainstalowaniem aplikacji do odczytu plików zapisanych w formacie PDF w przypadku pobierania dokumentów PDF udostępnionych w Serwisie;
3.    OXYS zapewnia Klientom tajemnicę komunikacji, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Klientów tylko w obrębie systemu teleinformatycznego OXYS i tylko w przypadku, w którym informacje objęte tajemnicą komunikacji nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi, której dotyczą. Informacje objęte tajemnicą komunikacji mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Informacje objęte tajemnicą komunikacji mogą być przetwarzane przez OXYS tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem Usługi świadczonej Klientom lub jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego OXYS.
4.    Dane przesyłane do Sklepu Okularium przy użyciu formularzy zamieszczonych na Stronie są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer).
5.    Niezgodne z Regulaminem i zakazane są wszelkie działania Klienta mogące spowodować jakiekolwiek utrudnienia lub zaburzenia normalnego funkcjonowania Strony lub Sklepu Okularium, a także polegające na dostarczaniu przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od podejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Strony lub Sklepu Okularium  niezamówionej informacji handlowej (spam). Zakazane jest nadto wykorzystywanie przez Klienta Strony lub Sklepu Okularium lub Usług świadczonych przez OXYS, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub zagrażający bezpośrednio uzasadnionym interesom OXYS. OXYS ma prawo zablokować dostęp do Usług z ważnych przyczyn, w szczególności w razie odnotowania działań określonych w niniejszym ustępie, stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu ze Strony, lub Sklepu Okularium, wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę OXYS lub innych Klientów. W takiej sytuacji OXYS nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zablokowania dostępu do Usług, w tym Koszyka lub formularza zamówień. Klient, którego Konto zostało zablokowane zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, nie może dokonać rejestracji nowego Konta bez zgody OXYS. W przypadku naruszenia przez Klienta zasad opisanych w niniejszym postanowieniu, OXYS może powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa, a nadto ma prawo  domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta.
6.    Klient zobowiązany jest do korzystania ze Strony, Sklepu Okularium w sposób zgodny z przeznaczeniem serwisu, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polski, postanowieniami Regulaminu, oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów lub OXYS.
7.    Wypełniając obowiązek określony w art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, OXYS informuje, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może powodować ryzyko wystąpienia zagrożeń związanych m.in. z pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych Klientów lub narażeniem na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie złośliwego i szkodliwego oprogramowania (wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków internetowych itp.). OXYS dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Strony, jednakże nie jest w stanie zagwarantować Klientom korzystania pozbawionego zagrożeń przykładowo wymienionych w zdaniu poprzedzającym. Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia ww. niebezpieczeństw, Klienci powinni wdrażać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, polegające w szczególności na stosowaniu oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji typu firewall, jak również zabezpieczaniu poufności danych dostępowych Klientów używanych w sieci Internet.
8.    OXYS informuje, iż w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, wyłączne prawa do treści udostępnianych w ramach Strony, w tym zwłaszcza prawa autorskie, znaki towarowe, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują OXYS lub podmiotom, z którymi OXYS zawarł odpowiednie umowy. Klient zobowiązany jest do przestrzegania autorskich praw majątkowych, praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków Produktowych, wzorów użytkowych i przemysłowych umieszczonych w ramach Strony. Klient ma prawo do korzystania z opisanych w zdaniach poprzedzających treści, jak również treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Strony nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dozwolone jedynie w granicach obowiązującego prawa lub w oparciu o uprzednią zgodę, udzieloną przez uprawniony do tego podmiot, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.IV.    RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ1.    W ramach Strony OXYS realizuje drogą elektroniczną świadczenia polegające na wykonywaniu wszelkich czynność w celu prawidłowej obsługi procesów związanych z prowadzeniem serwisu oraz realizowaniem Zamówień, w tym w szczególności świadczy nieodpłatnie następujące Usługi:
1)    hostingową w zakresie: instalacji i okresowej aktualizacji serwisu w obszarze infrastruktury teleinformatycznej Usługodawcy; utrzymania infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do właściwego funkcjonowania Strony, w tym utrzymania łączy internetowych zapewniających dostęp Klienta do serwisu, Konta, wykonywania okresowych kopii bezpieczeństwa;
2)    informacyjną polegającą na udostępnianiu podstawowych wiadomości dotyczących OXYS, prowadzonej przez OXYS działalności gospodarczej, rodzaju prezentowanych lub dostarczanych Produktów, warunków koniecznych do zawarcia Umowy sprzedaży lub korzystania z innych Usług;
3)    kontaktową polegającą na zapewnieniu komunikacji na indywidualne żądanie Klienta z osobami realizującymi obsługę Klienta w zakresie świadczonych Usług;
4)    administrowania polegającą na możliwość rejestracji i założenia zindywidualizowanego Konta, zapewnieniu prowadzenia Konta obejmującego m.in. historię zamówień, dane adresowe, ewentualnie pliki do pobrania;
5)    handlową polegającą na możliwości składania przez Klientów Zamówień celem zakupu Produktów prezentowanych przez OXYS w Sklepie Okularium za pośrednictwem udostępnionej przez OXYS funkcjonalności Koszyka/formularza zamówień;
6)    rezerwacyjną polegającą na udostępnieniu systemu Bookero obejmującego funkcję elektronicznej rezerwacji terminów świadczenia na rzecz klientów określonych usług w salonach OXYS.
7)    marketingową polegającą na prowadzeniu w ramach Strony szeroko rozumianej działalności marketingowej, w tym różnego rodzaju akcji promocyjnych oferowanych Produktów bądź usługi Newsletter dotyczącej przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości sms, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Klienta. Klient, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w Sklepie Okularium, powinien wpisać na Stronie głównej w sekcji Newsletter adres e-mailowy lub numer telefonu, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną lub telekomunikacyjną lub zaznaczyć w odpowiednim okienku - aktywnym przy zakładaniu Konta lub składaniu Zamówienia bez założonego Konta - chęć otrzymywania takich informacji. Klient ma prawo w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale V Regulaminu.
8)    rekrutacja on-line – usługa polegająca na udostępnieniu formularza elektronicznego służącego zgłoszeniu do procesu rekrutacyjnego, pozwalająca na zapoznanie z aktualnymi ofertami pracy w OXYS lub umożliwiająca złożenie CV. Więcej informacji na temat rekrutacji znaleźć można w dostępnej na Stronie Polityce prywatności lub Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.
2.    Dane osobowe Klienta których podanie jest niezbędne do świadczenia poszczególnych Usług świadczonych drogą elektroniczną oznaczone są w Polityce prywatności.


V.    WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ1.    Korzystanie ze Sklepu Okularium przez Klienta oznacza znajomość treści Regulaminu oraz akceptację jego postanowień, jak również jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień dotyczących konkretnych usług opisanych w pkt 2 - 4 poniżej, jak również usługi handlowej opisanej szczegółowo w rozdziale VII.
2.    W przypadku usługi administrowania, polegającej na rejestracji i założeniu zindywidualizowanego Konta, zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą prawidłowej rejestracji Konta. Rejestracji dokonuje się w następstwie wypełnienia i zaakceptowania formularza rejestracji dostępnego w zakładce „Zaloguj się” wygenerowanego przez serwis. Formularz rejestracji wymaga udostępnienia przez Klienta co najmniej następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail Klienta, numeru telefonu i hasła.
3.    Usługa rezerwacyjna polega na dokonaniu przez Klienta w ramach system Bookero, rezerwacji: daty wykonania usługi; salonu OXYS w którym ma być świadczona na rzecz Klienta określona usługa; parametrów usługi. Usługa rezerwacyjna aktualizuje się w momencie wysłania prawidłowo uzupełnionego formularza.
4.    Usługa Newsletter świadczona w ramach usługi marketingowej polega na przesyłaniu przez OXYS, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Produktach lub usługach OXYS, ewentualnie jego Partnerów. Newsletter zawierać może tak informacje handlowe, jak i informacje stanowiące marketing bezpośredni. Newsletter przesyłany jest przez OXYS do wszystkich Klientów, którzy dokonali jego subskrypcji. Nadto w ramach akcji promocyjnych organizowanych przez OXYS w obszarze prowadzonych działań marketingowych, Klient zainteresowany uczestnictwem powinien zgłosić swój udział zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie konkretnej akcji promocyjnej udostępnianym przez OXYS na Stronie.
5.    Usługi w zakresie rekrutacji aktualizują się w momencie wypełnienia przez Klienta będącego kandydatem do pracy elektronicznego formularza aplikacyjnego lub wysłania CV i świadczone są w związku z bieżącymi lub ewentualnie przyszłymi (w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody) procesami rekrutacji.
6.    Klient może w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z Usług. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez potrzeby składania oświadczeń w tym przedmiocie, w sytuacji opuszczenia Strony przez Klienta, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wskazujących odpowiedni tryb zakończenia w każdej chwili korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną opisanych w pkt 7 – 11 poniżej, jak również usługi handlowej opisanej w rozdziale VII.
7.    Usługa administrowania polegająca na rejestracji i założeniu zindywidualizowanego Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu po upływie 10 dniowego terminu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez OXYS na adres e-mail: sklep@okularium.pl oświadczenia Klienta o wypowiedzeniu umowy lub żądania usunięcia Konta. 
8.    OXYS może rozwiązać umowę względem Klienta posiadającego Konto i korzystającego z usługi administrowania w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zobowiązań określonych w rozdziale III punkcie 6 i 7 Regulaminu, niekorzystania z Konta Klienta przez okres przekraczający 2 lata, niedokonania aktualizacji danych koniecznych do rejestracji lub niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną lub składania Zamówień.
9.    W przypadku usługi Newsletter w ramach usługi marketingowej Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter. Klient może również w każdym czasie zrezygnować z udziału w akcji promocyjnej poprzez złożenie OXYS stosownego oświadczenia w tym przedmiocie za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień regulaminu konkretnej akcji promocyjnej  w tym przedmiocie.
10.    Usługa rezerwacyjna trwa do chwili nadejścia terminu świadczenia zarezerwowanej usługi w salonie OXYS chyba, że Klient wcześniej usunie rezerwację w systemie.
11.    Usługa rekrutacyjna trwa co do zasady do momentu zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego lub przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażenia przez Klienta (kandydata) zgody w tym zakresie lub do momentu złożenia przez kandydata rezygnacji z udziału w rekrutacji przed jej zakończeniem wyrażonej w drodze oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: rekrutacje@oxys.pl.
12.    Rozwiązanie umowy nie zwalnia co do zasady Klienta z wywiązania się z zobowiązań względem OXYS istniejących lub wymagalnych w dniu rozwiązania umowy.
13.    Dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu lub zakresu świadczenia Usług przez OXYS oraz do informacji, których wymóg dostarczania Klienta wynika z obowiązujących przepisów prawa, OXYS będzie realizował poprzez zamieszczenie stosownych informacji w ramach Strony lub bezpośredni kontakt z Klientem.
14.    OXYS zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów technicznych Strony oraz czasowego lub stałego ograniczenia dostępności poszczególnych Usług, z zastrzeżeniem konieczności uprzedniego zamieszczenia na Stronie stosownych informacji w tym przedmiocie.   


VI.    TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO1.    Klient może zgłaszać OXYS reklamacje w związku z funkcjonowaniem Strony lub korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny: SALON OPTYCZNY OKULARIUM, ul. Henryka Sienkiewicza 9/lok.2u, 15-005 Białystok; e-mailowo: sklep@okularium.pl lub telefonicznie: +48 795 106 190.
2.    W reklamacji Klient powinien podać następujące informacje lub dane: rodzaj i opis zaistniałego problemu; imię i nazwisko; adres korespondencyjny; adres e-mail lub numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją.
3.    OXYS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni wysyłając odpowiedź na zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej, a gdyby zachowanie wskazanego terminu nie było możliwe, do poinformowania Klienta o wydłużeniu terminu rozpoznania reklamacji i przewidywanym czasie przesłania odpowiedzi na zgłoszenie.
4.    W przypadku braków w zgłoszeniu reklamacyjnym OXYS ma prawo wezwać Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie. 
5.    OXYS podejmuje najwyższe starania w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, starając się usunąć w rozsądnym terminie ewentualne nieprawidłowości czy błędy zgłoszone przez Klientów, niemniej nie gwarantuje, że korzystanie ze Strony czy Usług będzie przebiegało bez wad, usterek lub innych zakłóceń.
6.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usług lub szkody powstałe w związku z korzystaniem z Usług, z przyczyn leżących po stronie Klienta, z przyczyn wynikających np. z utraty danych dostępowych lub będących konsekwencją nieprawidłowego użytkowania serwisu Okularium.pl, w tym złamania zakazów lub zobowiązań wynikających z Rozdziału III pkt 6 i 7 Regulaminu.
7.    OXYS nie odpowiada za czasowe lub stałe zawieszenie dostępności lub zakłócenia w świadczeniu Usług, jeśli powodem ich wystąpienia jest planowana modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania OXYS, przy czym OXYS powinien z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować Klientów o zamiarze przeprowadzenia wskazanych czynności. 
8.    OXYS nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu Usług lub niewykonanie czy nienależyte wykonanie Usług jeśli powodem ich wystąpienia jest siła wyższa albo działania lub zaniechania podmiotów trzecich, na których postępowanie OXYS nie ma wpływu, w tym zwłaszcza dostawców łączy telekomunikacyjnych, operatorów telekomunikacyjnych itp.VII.    ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU OKULARIUM ORAZ WARUNKI SPRZEDAŻY PROWADZONEJ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU OKULARIUM


Postanowienia ogólne

1.    Sklep Okularium znajdujący się pod adresem: https://okularium.pl/ służy do dokonywania zakupów wybranych Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Sklep Okularium realizuje Zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Za pośrednictwem Sklepu Okularium OXYS prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.
2.    OXYS wskazuje następujące dane kontaktowe, pod którymi Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą w sprawach dotyczących Zamówień:
−    Adres e-mail: sklep@okularium.pl
−    Numer telefonu: +48 795 106 190
3.    Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument, przysługujących im na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza w oparciu o przepisy KC lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pierwszeństwo mają te przepisy.
4.    Informacje, opisy, zdjęcia lub ceny Produktów podane w ramach Sklepu Okularium stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 KC. Zawarcie Umowy sprzedaży jest dobrowolne i wymaga posiadania konta poczty elektronicznej oraz dostępu do Internetu. Klient może co do zasady w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi handlowej w ramach Sklepu Okularium.
5.    Sklep Okularium umożliwia składanie Zamówień 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie.
6.    Klient zamierzający złożyć Zamówienie, powinien wcześniej zapoznać się z postanowieniami Regulaminu oraz zobowiązany jest zaakceptować jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia. Utworzenie Konta w Sklepie Okularium lub złożenie Zamówienia wymaga uprzedniego zaakceptowania zapisów Regulaminu i oznacza, że Klient zobowiązuje się do ich przestrzegania. Brak akceptacji Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu Okularium.
7.    Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Okularium są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. OXYS dokłada najwyższej staranności, aby oferowane w Sklepie Okularium Produkty spełniały wysokie wymogi jakościowe i wszelkie standardy narzucone obowiązującymi przepisami prawa.
8.    Wszelkie prawa do Sklepu Okularium, w tym także autorskie prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej należą do OXYS, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. Klient, korzystając ze Sklepu Okularium nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania serwisu. Zakazane jest kopiowanie, modyfikowanie czy rozpowszechnianie treści, zdjęć, logotypów, utworów umieszczonych w Sklepie Okularium bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9.    W trakcie korzystania ze Sklepu Okularium system teleinformatyczny Sprzedawcy zbiera dane informatyczne tzw. pliki cookies. Zasady zbierania i przetwarzania plików cookies szczegółowo określa Polityka prywatności zamieszczona na Stronie.
10.    OXYS nie ponosi odpowiedzialności za realizację Umowy sprzedaży zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie tejże umowy. Brak dokonania aktualizacji danych korespondencyjnych w tym adresu e-mail lub adresu do korespondencji, obciąża Klienta. Do czasu ich aktualizacji, wszelka komunikacja lub korespondencja będzie kierowana do Klienta w oparciu o dotychczasowe dane zgłoszone przez Klienta.
11.    OXYS niniejszym informuje, że cechy wyglądu zewnętrznego Produktów, w tym zwłaszcza kolor, odcienie lub struktura widoczne na urządzeniach Klienta lub wydrukach wykonanych przez Klienta przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą nieznacznie różnić się od cech rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.
12.    Składając Zamówienie w Sklepie Okularium Klient potwierdza jednocześnie, że przed złożeniem Zamówienia dokonał badania wzroku w zakresie doboru Produktu (szkieł kontaktowych, okularów korekcyjnych, soczewek okularowych), a parametry Produktu podane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań. OXYS nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego dopasowania zakupionego Produktu. Z uwagi na specyfikę Produktów udostępnionych w Sklepie Okularium, składając Zamówienie w odniesieniu do artykułów będących wyrobami medycznymi lub szeroko rozumianymi artykułami leczniczymi, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez OXYS ewentualnych danych osobowych dotyczących zdrowia, w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówień obejmujących informacje w tym przedmiocie.

Zasady składania Zamówień

13.    Zamówienie złożyć może zarówno Klient posiadający zarejestrowane Konto, jak i Klient nieposiadający Konta.
14.    Klient może złożyć Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie. Zamówienia przyjmowane są także za pośrednictwem Strony, telefonicznie pod numerem: +48 795 106 190 lub e-mailowo na adres: sklep@okularium.pl. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną przekazaną na podany przez Klienta adres email.
15.    Wymaganym elementem procedury składania Zamówienia jest podanie przez Klienta danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe wskazanych w formularzu Zamówienia niezbędnych w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie Okularium.
16.    Klient składając Zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego Produktu (model, kolor, rozmiar itp.) zgodnie z treścią formularza. Klient dodaje wybrany Produkt do Koszyka, po czym wybiera funkcjonalność zdefiniowaną Przejdź do kasy.
17.    W następstwie wyboru funkcjonalności Przejdź do kasy, Klient wypełnia dane dotyczące płatności niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy sprzedaży.
18.    Klient ma możliwość swobodnej modyfikacji lub aktualizacji zawartości Koszyka lub edycji danych dotyczących płatności lub złożonego Zamówienia w toku dokonywania zakupów. Po złożeniu zamówienia, a do momentu dokonania wysyłki Produktu objętego Zamówieniem możliwa jest ewentualna modyfikacja danych dotyczących płatności lub złożonego Zamówienia, w tym odstąpienie od jego realizacji poprzez odpowiednie oświadczenia Klienta złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu następującego adresu e-mail: sklep@okularium.pl. Odstąpienie od realizacji Zamówienia jest niezależne od opisanego w dalszej części Regulaminu (pkt 49 i nast.) uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży i zwrotu Produktu.
19.    Złożenie Zamówienia następuje poprzez uruchomienie funkcjonalności zdefiniowanej komunikatem Kupuję i płacę.
20.    W odpowiedzi na złożone przez Klienta zamówienie wysyłana jest automatycznie wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzająca złożenie przez Klienta Zamówienia, z nadanym numerem Zamówienia oraz wyszczególnieniem rodzaju zamówionych Produktów, ilości i ceny, zatytułowana: Sklep Okularium – nowe zamówienie nr ______ w realizacji. Niniejsza wiadomość stanowi potwierdzenie złożenia OXYS przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów w niej wskazanych. Umowa sprzedaży zawarta jest w momencie przesłania przez OXYS ww. wiadomości stanowiącej jednocześnie potwierdzenie przyjęcia oferty oraz istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawieranej na odległość (data zawarcia Umowy sprzedaży), przy czym w wyjątkowych sytuacjach może znaleźć zastosowanie pkt 22 poniżej.
21.    W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia przez OXYS zgodnie z postanowieniem poprzedzającym w ciągu 30 minut, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Okularium na adres e-mail: sklep@okularium.pl lub pod nr telefonu: +48 795 106 190 w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Umowy sprzedaży możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 09:00 d0 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 9:00 do 14:00.
22.    Celem OXYS jest zapewnienie dostępności wszystkich Produktów oraz terminowej realizacji Zamówień, jednakże w przypadkach wyjątkowych, w braku możliwości zrealizowania Zamówienia, OXYS poinformuje Klienta o tym fakcie i zaproponuje Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego jakości, przeznaczeniu oraz cenie Produktu wybranego przez Klienta albo dokona niezwłocznie zwrotu świadczenia spełnionego przez Klienta będąc zmuszonym do odstąpienia od Umowy sprzedaży. W następstwie dokonanej weryfikacji Zamówienia OXYS może także odrzucić ofertę w przypadku podania błędnych lub wadliwych danych w formularzu zamówienia. O odrzuceniu oferty Klient informowany jest stosownym komunikatem wysyłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
23.    W przypadku czasowego braku dostępności jednej lub większej liczby Produktów z pozycji wyszczególnionych w przesłanym przez Klienta Zamówieniu, OXYS poinformuje Klienta o możliwości częściowej realizacji Zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Klienta zaproponowanej przez OXYS częściowej realizacji zamówienia, OXYS dokona niezwłocznie zwrotu świadczenia spełnionego przez Klienta będąc zmuszonym do odstąpienia od Umowy sprzedaży, z uwagi na brak uzgodnienia zmodyfikowanych warunków Zamówienia W przypadku akceptacji przez Klienta propozycji OXYS w zakresie częściowej realizacji Zamówienia, Umowa sprzedaży dochodzi do skutku z uwzględnieniem zmodyfikowanych elementów Zamówienia.
24.    Utrwalenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych elementów Umowy sprzedaży zawieranej na odległość następuje w momencie przesłania przez OXYS wiadomości, o której mowa w punkcie 20 powyżej oraz na skutek przesłania Klientowi dokumentu księgowego wykazującego Umowę sprzedaży. Składając zamówienie w Sklepie Okularium Klient wyraża niniejszym zgodę na wydanie paragonu lub faktury w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w Zamówieniu adres e-mail.
25.    Po wydaniu przez OXYS przesyłki obejmującej zamówiony Produkt, Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą wysyłkę z dokumentem księgowym w postaci elektronicznej.
26.    Zamówiony Produkt dostarczany jest Klientowi na adres wskazany w Zamówieniu w sposób wybrany przez Klienta z uwzględnieniem trybów dostawy określonych w Sklepie Okularium.
27.    Zaleca się, by Klient dokładnie sprawdził przesyłkę zawierającą Zamówienie bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Produktu (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Produktu (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz podpisania protokołu. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, wskazane jest by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił OXYS telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Ceny i Sposób dokonywania płatności

28.    Ceny Produktów w Sklepie Okularium wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT.
29.    Ceny podane w Sklepie Okularium nie podlegają negocjacjom i stają się wiążące w momencie złożenia Zamówienia.
30.    Sklep Okularium może w wybranych okresach sprzedawać oferowany Produkt po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży, przy czym obniżone ceny oznaczonych Produktów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Produktów objętych obniżką ceny. W przypadku sprzedaży Produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówień do OXYS. Promocje obowiązujące w Sklepie Okularium nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia konkretnych regulaminów lub zasad promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
31.    OXYS zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferowanych Produktów, wprowadzania oraz ich wycofania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili. Zmiany w ofercie obowiązują Klientów składających Zamówienia po opublikowaniu zmian na Stronie Sklepu Okularium.
32.    Ceny nie zawierają kosztów dostarczenia/wysyłki Produktów.
33.    W Sklepie Okularium, w ramach Umowy Sprzedaży, Klient może dokonać zapłaty za Produkt stosując jedną z następujących metod płatności:
1)    „płatność on-line” za pośrednictwem serwisu internetowego TPay, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez TPay. W przypadku dokonywania przelewu TPay Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez bank;
2)    płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Produktu, do rąk doręczyciela (firmy kurierskiej DPD), za pokwitowaniem.
34.    Zapłatę uznaje się za dokonaną:
1)    po autoryzowaniu płatności przez TPay w przypadku płatności on-line;
2)    z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty doręczycielowi Produktu w przypadku płatności „za pobraniem”.
35.    Klient dokonujący Płatności opisanej w pkt 34 ust. 1, tj. „płatności on-line”, powinien dokonać zapłaty w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, OXYS uprawniony jest do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
36.    Niezależnie od powyższych postanowień, dostępne metody płatności opisywane są każdorazowo w trakcie procedury składania Zamówienia, przed jego finalizacją.
37.    W przypadku zaistnienia zdarzenia, powodującego konieczność zwrotu kwot wpłaconych przez Klienta na rzecz OXYS zwrot ten nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia.
38.    OXYS dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Zasady realizacji i koszty dostawy Zamówień

39.    Koszty dostawy Produktów objętych Zamówieniem, którego wartość nie przekracza 150 zł brutto ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie lub opisanym poniżej. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili opłacania Zamówienia.
40.    W przypadku złożenia Zamówienia o wartości przekraczającej 150 zł brutto, OXYS oferuje darmową dostawę Produktów jednym z dostępnych sposobów wybranych przez Klienta, a opisanych w pkt 42 poniżej.
41.    W zależności od wyboru dokonanego przez Klienta, dostawa realizowana jest na terenie Polski w dni robocze przez firmę kurierską DPD lub Paczkomaty InPost na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
42.    Klient ma możliwość osobistego odbioru Produktu w salonie OXYS w Białymstoku przy ul. Henryka Sienkiewicza 9/lok. 2u w godzinach pracy salonu (od 9:00 do 18:00 od pn. do pt. oraz od 9:00 do 14:00 w sob.), co nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów dostawy.
43.    Dostawa odbywająca się za pośrednictwem Paczkomatów InPost dostępna jest wyłącznie przy wyborze formy „płatność on-line” po wcześniejszym dokonaniu wpłaty.
44.    W razie złożenia Zamówienia, którego wartość nie przekracza 150 zł brutto, Klient zobowiązany jest pokryć następujące koszty dostawy:
1)    Przy wyborze dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD:
    w wysokości 12,90 zł w przypadku dokonania przedpłaty („płatność on-line” przez system TPay);
    w wysokości 14,90 zł w przypadku płatności „za pobraniem”,
2)    Przy wyborze dostawy za pośrednictwem Paczkomatów InPost w wysokości 12,90 zł w ramach przedpłaty dokonywanej w formie „płatności on-line” przez system TPay.
45.    Informacje w przedmiocie wysokości kosztów dostawy Produktów aktualizowane są w procedurze składania Zamówienia i dostępne są każdorazowo przed jej zakończeniem. 
46.    Na łączny okres oczekiwania przez Klienta na otrzymanie zamówionego Produktu składa się czas realizacji złożonego Zamówienia przez OXYS oraz czas potrzebny na dostarczenie zamówionego Produktu sposobami opisanymi powyżej.
47.    Czas wysyłki zamówienia jest uzależniony od rodzaju kupowanego Produktu. Termin realizacji Zamówień zgodny jest z informacją podaną każdorazowo na karcie Produktu. Złożone zamówienia standardowo będą realizowane w dni robocze w terminie 24 h od momentu otrzymania przez OXYS płatności. W przypadku Zamówień z płatnością przy odbiorze, ich realizacja rozpoczyna się w momencie złożenia zamówienia. Jeżeli Zamówienie zawiera kilka Produktów o różnych czasach wysyłki, faktyczny czas jego dostawy będzie równał się najdłuższemu z nich. Wyjątkowo czas realizacji niektórych Zamówień może zostać wydłużony do 14 dni roboczych, o czym Klient na bieżąco będzie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku niemożności realizacji Umowy Sprzedaży we terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie dostarczenia Zamówienia, na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Okularium lub odstąpić od Umowy sprzedaży na zasadach określonych w pkt 18 powyżej.
48.    OXYS nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których Produkt nie dotarł do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Zamówienia znajdującego się w przesyłce. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą tego rodzaju Zamówienia ponosi Klient.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

49.    Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument, ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem unormowań uregulowanych poniżej. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Przedsiębiorcy. W przypadku skutecznego odstąpienia Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
50.    Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie przysługuje w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest:
    rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
Tym samym zwrotowi nie podlegają: okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne korekcyjne, soczewki kontaktowe po otwarciu opakowania, płyny do soczewek po otwarciu opakowania.
51.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument musi poinformować OXYS o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną lub wypełniając formularz elektroniczny dostępny na Stronie).
52.    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od daty objęcia w posiadanie (tj. odebrania przez Klienta lub osobę trzecią przez niego upoważnioną) Produktu będącego przedmiotem Zamówienia. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta uprawnionego do odstąpienia od Umowy sprzedaży przed jego upływem.
53.    Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może być sporządzone przy wykorzystaniu wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
54.    Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres: SALON OPTYCZNY OKULARIUM, ul. Adama Mickiewicza 50/54, 17-100 Bielsk Podlaski. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie elektronicznego formularza reklamacyjnego dostępnego na Stronie pod adresem: https://okularium.pl/zwroty. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: sklep@okularium.pl. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument skorzysta z tej możliwości, OXYS prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
55.    Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz OXYS lub przekazać ją osobie upoważnionej przez OXYS do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że OXYS zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
56.    Wykonując prawo odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, przy czym ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Produktu to zmiany będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Produktu w stanie naruszającym tę regułę, w tym w szczególności, w przypadku:
1)    braku możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako pełnowartościowego,
2)    poniesienia kosztów ponownego umieszczenia na Produkcie metek lub elementów zabezpieczających,
3)    poniesienia kosztów przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Okularium, w tym kosztów stwierdzenia lub usunięcia wad, w zakresie, w jakim wynikają one z korzystania przez Klienta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
57.    W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, OXYS zwraca Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez OXYS), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym OXYS poinformowany został o decyzji w przedmiocie wykonania prawa odstąpienia umowy. Jeżeli OXYS nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
58.    Zwrotu płatności OXYS dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
59.    W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument od umowy sprzedaży bezpośrednie koszty zwrotu Produktu OXYS obciążają Klienta.

Tryb składania reklamacji w ramach usługi handlowej

60.    Na OXYS ciąży obowiązek dostarczenia Produktu bez wad.
61.    W przypadku dostarczenia wadliwego Produktu, w odniesieniu do Klienta będącego Konsumentem OXYS odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w przepisach Kodeksu Cywilnego dotyczących rękojmi (art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego). W takiej sytuacji, Konsument ma prawo złożenia reklamacji, zgodnie ze wskazówkami opisanymi poniżej.
62.    W przypadku, gdy Klientem jest Przedsiębiorca, w tym Przedsiębiorca traktowany jak Konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu jest wyłączona.
63.    OXYS informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne Produktu, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Produkcie w tejże chwili. W związku z tym, co do zasady nie traktuje się jako wad obciążających OXYS:
1)    uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Produktu,
2)    uszkodzeń mechanicznych Produktu,
3)    uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Produktu, a zwłaszcza niewłaściwą konserwacją lub brakiem konserwacji, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub nieprawidłowym dopasowaniem.
61.    Procedura reklamacyjna dotycząca wadliwych Produktów nie powinna mieć zastosowania, w sytuacji gdy cechy wyglądu zewnętrznego Produktów, w tym zwłaszcza kolor, odcienie lub struktura widoczne na urządzeniach Klienta lub wydrukach wykonanych przez Klienta przy wykorzystaniu urządzeń drukujących różnią się od cech rzeczywistych produktów. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic skutkujących po stronie Klienta obniżeniem lub brakiem satysfakcji z zakupionego Produktu, OXYS zaleca skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w pkt 50 i nast. Regulaminu. 
62.    W przypadku wad Produktu, zgłoszenie reklamacyjne należy przekazać OXYS z wykorzystaniem m.in. następujących sposobów:
1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: sklep@okularium.pl;
2)    pocztą tradycyjną na następujący adres: Adama Mickiewicza 50/54, 17-100 Bielsk Podlaski;
63.    Zgłoszenie reklamacyjne sporządzone może zostać w oparciu o wzór Formularza Reklamacyjnego, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
64.    W następstwie przekazania zgłoszenia reklamacyjnego, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej szczegółowe informacje dotyczące przebiegu procedury reklamacyjnej oraz transportu Produktu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Umowy sprzedaży. Celem usprawnienia procedury, zaleca się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Umowy sprzedaży.
65.    Z uwzględnieniem przesłanych przez OXYS informacji dotyczących przebiegu procedury reklamacyjnej, w zależności od poczynionych ustaleń, Produkt odebrany zostanie przez firmę kurierską zleconą przez OXYS lub celem usprawnienia procedury, Klient proszony będzie o dostarczenie wadliwego Produktu na koszt OXYS wraz z dowodem zakupu (jeśli dotychczas nie został przesłany) na adres: SALON OPTYCZNY OKULARIUM, Adama Mickiewicza 50/54, 17-100 Bielsk Podlaski. Reklamowany Produkt powinien zostać dostarczony OXYS w stanie kompletnym i czystym, w oryginalnym opakowaniu lub gdy Klient go nie posiada w opakowaniu zastępczym zapewniającym ochronę Produktu przed uszkodzeniem w transporcie.
66.    OXYS ustosunkuje się do roszczeń Klienta zawartych w reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnych sytuacjach, o których Klient zostanie poinformowany przed upływem zastrzeżonego w zdaniu poprzedzającym terminu, czas rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego może zostać wydłużony o kolejnych 7 dni.
67.    O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w formie pisemnej lub dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
68.    W przypadku braków w złożonym zgłoszeniu reklamacyjnym, OXYS ma prawo wystąpić do Klienta do ich uzupełnienia w niezbędnym zakresie. Czas potrzebny na uzupełnienie braków przedłuża okres rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
Tryb rozwiązywania sporów
69.    Przypominając adres poczty elektronicznej do kontaktu w ramach zgłoszeń reklamacyjnych czy też w sprawach spornych wynikających ze złożonego Zamówienia lub zawartej umowy sprzedaży: sklep@okularium.pl, OXYS wskazuje, iż skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. OXYS niniejszym wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Klientami.
70.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów::
    http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
    http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
    http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
71.    Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym przykładowo uprawniony jest do:
1)    zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;
2)    zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z OXYS na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;
3)    uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a OXYS, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
4)    skorzystania z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR umożliwia rozwiązanie sporu poprzez kontakt bezpośrednio ze Sprzedawcą lub przy pomocy zatwierdzonego organu rozstrzygającego spory.
72.    Spory pomiędzy Klientem a OXYS, wynikające ze złożonego Zamówienia lub zawartej Umowy sprzedaży, których nie udało zakończyć się w ramach polubownych rozwiązań będą rozpatrywane przez sąd powszechny według właściwości zgodnej z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.VIII.    DANE OSOBOWE1.    Administratorem danych osobowych Klienta jest OXYS.
2.    Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, realizacji Zamówień, bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez OXYS produktach i świadczonych usługach (w sytuacji spełnienia przesłanek wymaganych przepisami) oraz wypełniania prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora. Realizując ww. cele OXYS może w granicach obowiązującego prawa powierzać dane osobowe Klienta do przetwarzania (np. kurierzy, obsługa płatności).
3.    OXYS dokłada szczególnej staranności w celu ochrony prywatności oraz danych przekazanych mu przez Klienta. OXYS z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych, które są przetwarzane, w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, utraceniem, udostępnieniem osobom nieupoważniony a także zniszczeniem, i nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
4.    Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w Polityce prywatności.IX.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE1.    W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nie ma to wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
2.    W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
3.    Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. O wszelkich zmianach Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Okularium. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie OXYS w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie OXYS o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4.    Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na treść i warunki Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem w życie takich zmian.
5.    Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od 01.09.2022 r.
Pełna pomoc, blisko Ciebie

Posiadamy 29 doskonale wyposażonych salonów, w których nasi specjaliści pomogą ci w dowolnej sprawie.